Logo EBG Valkenburg
Stappen naar vrede

Het ontdekken van Gods plan: Vrede en leven

God heeft de mensen lief. Hij wil graag dat u vrede ervaart en in alle opzichten blij en gelukkig leeft. Dat is: leven in vrede met God en met elkaar.
Uit de bijbel: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft om de wereld van de ondergang te redden. Iedereen die zich aan Hem toevertrouwt krijgt eeuwig leven. Johannes 3:16
Lees verder
Oorspronkelijke uitgave: Billy Graham Evangelistic Association, USA
Nederlandse vertaling: Gideon (1986) Uitgave: Stg. E.T.Z. , Alblasserdam
Overgenomen uit folder: Stappen naar vrede met God.
Met bijbelteksten uit: Het Levende woord (uitgave Gideon Hoornaar)
Psalm 96 vers 1,2 en 3

Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde.
Zing voor de HEER, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden.

Het Probleem: Breuk tussen God en Mens

God schiep de mens zo, dat Hij met hem in contact kon komen. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven. God maakte van de mens echter geen robot die Hem automatisch zou liefhebben en gehoorzamen. Hij gaf hem de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken. De mens koos echter zijn eigen weg. En alle mensen zijn hem daar helaas in gevolgd. Op die manier is het echte leven verloren gegaan en is er een onoverbrugbare afstand gekomen tussen God en mens.
De Bijbel zegt daarover: Omdat alle mensen gezondigd hebben, komen ze niet toe aan het heerlijke dat God voor hen heeft.
Romeinen. 3:23
Alle eeuwen door heeft de mens op talloze manieren geprobeerd de ontstane kloof te overbruggen - Zonder succes.
Gods oplossing: Jezus Christus

Jezus Christus is de enige die de ontstane kloof tussen God en de mens kan overbruggen. Daartoe kwam Hij op de aarde, stierf Hij tenslotte een wrede dood aan het kruis, maar droeg op die manier de straf voor onze zonde. Hij overbrugde daarmee de kloof tussen God en ons. In de Bijbel staat het zo:
God heeft zijn grote liefde getoond, door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldig waren.
Romeinen 5:8
En een stukje eerder:
"Ik ben de weg", antwoord Jezus, "en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen." Johannes 14:6