Stappen naar vrede

 

Het ontdekken van Gods plan: Vrede en leven

God heeft de mensen lief. Hij wil graag dat u vrede ervaart en in alle opzichten blij en gelukkig leeft. Dat is: leven in vrede met God en met elkaar.
Uit de bijbel: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft om de wereld van de ondergang te redden. Iedereen die zich aan Hem toevertrouwt krijgt eeuwig leven. Johannes 3:16

Het Probleem: Breuk tussen God en Mens

God schiep de mens zo, dat Hij met hem in contact kon komen. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven. God maakte van de mens echter geen robot die Hem automatisch zou liefhebben en gehoorzamen. Hij gaf hem de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken. De mens koos echter zijn eigen weg. En alle mensen zijn hem daar helaas in gevolgd. Op die manier is het echte leven verloren gegaan en is er een onoverbrugbare afstand gekomen tussen God en mens.
De Bijbel zegt daarover: Omdat alle mensen gezondigd hebben, komen ze niet toe aan het heerlijke dat God voor hen heeft.
Romeinen. 3:23
Alle eeuwen door heeft de mens op talloze manieren geprobeerd de ontstane kloof te overbruggen – Zonder succes.

Gods oplossing: Jezus Christus

Jezus Christus is de enige die de ontstane kloof tussen God en de mens kan overbruggen. Daartoe kwam Hij op de aarde, stierf Hij tenslotte een wrede dood aan het kruis, maar droeg op die manier de straf voor onze zonde. Hij overbrugde daarmee de kloof tussen God en ons. In de Bijbel staat het zo:
God heeft zijn grote liefde getoond, door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldig waren.
Romeinen 5:8
En een stukje eerder:
“Ik ben de weg”, antwoord Jezus, “en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.” Johannes 14:6

In de Bijbel staat:
Wie Jezus accepteerden, mochten kinderen van God worden.
Dat waren degenen die zich aan hem toevertrouwden en daardoor nieuw werden. Johannes 1:12
Vraag: Is er een geldige reden waarom u Jezus Christus niet zou kunnen aanvaarden, nu op dit moment?

Wat betekent dat: aanvaarden van Christus?

1.  Erken dat u Jezus nodig hebt.
2.  Wees bereid om uw oude manier van leven de rug toe te keren.
3. Geloof dat Jezus Christus ook van u houdt en voor u wilde   sterven aan dat kruis.
4. Vraag Jezus Christus om in uw leven te komen en vanaf vandaag uw leven te leiden en te regeren. 

Wat u bijvoorbeeld zou kunnen bidden is dit:

God, ik heb gezien dat ik een zondaar ben en uw vergeving nodig heb.
Ik ben gaan inzien dat Jezus Christus ook voor mij gestorven is.
Ik ben bereid om mijn oude manier van leven de rug toe te keren.
Ik bid dat Jezus Christus nu in mijn hart, in mijn leven wil komen, zodat ik U als mijn Vader kan ontmoeten en beter kan leren kennen.
Ik ben bereid met Uw hulp, Hem als de Heer van mijn leven te volgen en te gehoorzamen. Amen.

Vergeet u vooral niet:

De zekerheid van dit nieuwe leven ligt niet in u, niet in een ervaring, maar is gebaseerd op wat God zegt in de Bijbel.

Gods zekerheid: Zijn woord
Luister maar: Wie de Zoon van God (Jezus) heeft, heeft het leven; maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
1 Johannes 5:12
Ik heb dit geschreven (zegt Johannes) aan jullie die in de Zoon van God geloven, om je de zekerheid te geven dat je eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13

Dit is het begin van een nieuw en gelukkig leven met Christus. Maar er zijn een paar dingen belangrijk om uw relatie met Hem te verdiepen:

Overgenomen uit folder: Stappen naar vrede met God.
Met bijbelteksten uit: Het Levende woord (uitgave Gideon Hoornaar)

1. Lees de Bijbel. Daardoor leert u Jezus Christus beter kennen, ook al zal niet alles meteen duidelijk zijn.
Doe het, alleen, maar ook samen met anderen. De Bijbel, dat is Gods gesproken woord op schrift.

2. Je mag met God praten. Bidden noemen we dat. Praten met God, gewoon met je eigen woorden.

3. Misschien kun je anderen vertellen over de verandering die er in je leven heeft plaatsgevonden.

4. Zoek een kerk waar Jezus Christus wordt verkondigd en leer, samen met anderen, Hem te eren, te aanbidden en te volgen.
We willen u graag helpen als u daar prijs op stelt.

Oorspronkelijke uitgave: Billy Graham Evangelistic Association, USA
Nederlandse vertaling: Gideon (1986) Uitgave: Stg. E.T.Z. , Alblasserdam